top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Learn to Ride, handelend onder Learn to Ride BV, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

 

DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

 

ARTIKEL 1

 1. De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.
   

 2. De praktijkexamens motor worden door de Rijschool gereserveerd, op het moment dat de instructeur aangeeft dat de leerling er klaar voor is. Voor het AVD examen gereserveerd wordt, moet de leerling eerst het  theoriecertificaat hebben behaald.
   

 3. De leerling legt het rijexamen in principe af met de motor waar rijles mee wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren, dat de leerling het examen aflegt op een vervangende motor. Er zal worden getracht om gelijkwaardig vervangend vervoer in te zetten. 
   

 4. De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.
   

 5. De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
   

 6. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

 

DE LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

 

ARTIKEL 2

 1. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
   

 2. De leerling zorgt er voor om op tijd op de rijschool voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten. Indien deze nog niet tijdig aanwezig is, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
   

 3. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter moet dit 24 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
   

 4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Hier kan worden gedacht aan het overlijden van een naast familielid, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte of vakantie.
   

 5. De leerling verzorgd bij inschrijving direct bij op mijncbr.nl de eigen verklaring/gezondheidsverklaring, deze moet naar waarheid worden ingevuld. Indien de gezondheidsverklaring niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigenrisico van de Leerling en indien van toepassing Ouderlijk gezag.    
   

 6. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
   

 7. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

ARTIKEL 3

 1. Betalingen zijn mogelijk via IDEAL betaling, via een bankoverschrijving, pinnen of contant aan de administratie.
   

 2. Betalingen van lespakketten dienen voor aanvang van de lessen voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen niet opgestart.
   

 3. Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
  - Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 7 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
  = De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

   

 4. Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt de Rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.
   

 5. Als een pakket is aangeschaft en het rijbewijs wordt behaalt, terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs. Dit tegoed wordt na berekening van de creditfactuur, binnen 30 dagen retour gestort.

RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

ARTIKEL 4

 1. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
   

 2. Leerling dient ten allen tijden en geldig rijbewijs op zak te hebben. Deze is verplicht om examen te kunnen doen. Indien de Leerling deze niet mee heeft op een examen. Kan het  examen niet doorgaan en worden deze kosten doorbelast aan de Leerling.
   

 3. Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terug reis te berekenen.
   

 4. Voor elke leerling wordt een examen gereserveerd op basis van hun aankomst bij de rijschool, maar het is de instructeur die bepaalt wanneer een leerling klaar is om het examen af te leggen. Voordat het AVD-examen definitief wordt ingepland voor de leerling, moet de leerling klaar zijn voor het examen en dient eerst het vereiste theoriecertificaat te behalen. Als een leerling echter toch probeert een examen te reserveren zonder het noodzakelijke theoriecertificaat, draagt de leerling het risico. Als het certificaat niet tijdig wordt behaald, zullen de kosten van het gereserveerde examen aan de leerling worden doorberekend.

BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN.

ARTIKEL 5

 1. De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
  - de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
  - de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen. Houding en inzet zijn hier erg belangrijk.
  - de Leerling geen rijlessen meer plant/volgt, na 12 maanden komen alle tegoeden automatisch te vervallen.

   

 2. De gratis proefles kan zonder enige verplichting bij de rijschool worden gevolgd. Na het akkoord gaan met een lespakket, heeft de leerling bij de aankoop van het 10 uur durende rijlespakket de mogelijkheid om te beoordelen of de rijopleiding aan hun verwachtingen voldoet. Ze hebben de optie om de rijopleiding te beëindigen voordat ze een nieuw aanvullend pakket aanschaffen. In dit geval zal de rijschool de leerling in staat stellen om het resterende saldo van rijlessen op te gebruiken, waarbij het examensaldo vervalt. Deze gelden worden onmiddellijk doorgestuurd naar het CBR en zijn niet restitueerbaar. Als de leerling ervoor kiest om verder te gaan met een aanvullend pakket bij de rijschool, kan de rijopleiding worden beëindigd zonder enige terugbetaling van lesgelden of examengeld; de overgebleven uren kunnen worden gebruikt voor rijlessen. Eventueel te veel betaalde tegoeden na het behalen van alle examens bij de rijschool zullen aan de leerling worden teruggegeven.

 3. Indien de leerling besluit de rijopleiding te stoppen, kunnen de tegoeden niet door derden worden gebruikt. Voor de afhandeling van tegoeden zal Artikel 5, Lid 2 worden toegepast.

AANVULLENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 6

 1. De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.
   

 2. Deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

LESPAKKETTEN:

ARTIKEL 7

 1. Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden vooraf in rekening gebracht.
   

 2. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen AVD examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

 

VRIJWARING:

 

ARTIKEL 8

Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

 1. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.

 2. Boetes worden op de motor wel aan de leerling doorbelast bij een overtreding door eigen schuld, echter niet bij volgen van instructies van de instructeur. 

 3. Als de leerling zich op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

 4. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

 5. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
   

 6. De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

VERZEKERINGEN
 

ARTIKEL 9

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Learn to Ride BV leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Learn to Ride BV afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd. De maximale dekking is € 2.500.000,00.
   

 2. Indien Learn to Ride BV aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Learn to Ride BV in dat geval wordt uitgekeerd.

GESCHILLEN

ARTIKEL 10

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page